top of page

Overzicht

 

Welkom op het InAlmh-platform ("Website"). De inhoud, diensten en producten van de website worden in deze servicevoorwaarden gezamenlijk de "site" genoemd.  Houd er rekening mee dat de termen "Entiteit" of "wij", "ons" of "onze" ook ENALMH omvatten. Dit is een wettelijke overeenkomst (de "Gebruiksvoorwaarden") tussen en u en Entiteit en elke andere entiteit die aan Entiteit is gelieerd. Het onderstaande beleid is van toepassing op (i) de Website (hoe deze ook wordt geopend en/of gebruikt), hetzij via personal computers, mobiele apparaten of anderszins; en (ii) andere interactieve functies en applicaties die door ons worden beheerd of door ons beschikbaar worden gesteld. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, dat ons Cookiebeleid bevat, aandachtig door.  DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE Website EN DE DIENSTEN ACCEPTEERT U DE PRAKTIJKEN BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID, MAG U DE Website NIET GEBRUIKEN EN ONMIDDELLIJK VERLATEN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN TIJD TOT TIJD ZONDER KENNISGEVING TE WIJZIGEN OF TE WIJZIGEN.  DE DATUM VAN DE LAATSTE WIJZIGING WORDT VERMELD AAN HET EINDE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.  HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE PAGINA VAN TIJD TOT TIJD TE CONTROLEREN VOOR UPDATES.  UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN ONZE site EN ALLE GELIEERDE WEBSITES/sites NA HET PLAATSEN VAN WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID ZAL BETEKENEN DAT U DEZE WIJZIGINGEN ACCEPTEERT. TENZIJ WIJ U SPECIFIEKE KENNISGEVING VERSTREKKEN, ZIJN GEEN WIJZIGINGEN IN ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MET TERUGWERKING VAN TOEPASSING. Bovendien stemt u ermee in om te voldoen aan alle nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website of Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd). Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke algemene voorwaarden en verklaart en garandeert u dat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid hebt gelezen en begrepen, zich eraan zult houden en dat u 18 jaar of ouder bent, of de toepasselijke leeftijd als u meerderjarig bent in uw rechtsgebied, of als u 16 jaar of ouder bent als u in de Europese Unie woont of 13 jaar of ouder bent als u in de Verenigde Staten of ergens anders woont. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid zijn van toepassing op elke wijziging van de Website, inclusief maar niet beperkt tot elke mobiele versie, IOS- en/of Android-applicatie). Entiteit kan te allen tijde het recht verliezen om bepaalde Inhoud beschikbaar te stellen. In een dergelijk geval hebt u geen toegang meer tot dergelijke inhoud vanaf de website. We kunnen van tijd tot tijd nieuwe tools en bronnen op de website vrijgeven of andere diensten en/of functies voor de site introduceren. Alle nieuwe services en functies zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, evenals aan eventuele aanvullende voorwaarden die we voor die specifieke services of functies kunnen vrijgeven.

 

1. Auteursrecht en eigendom

 

Alle inhoud die op de Website wordt weergegeven of weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties ("Inhoud"), is eigendom van Entiteit, haar licentiegevers, verkopers, agenten en/of haar Aanbieders van inhoud. Alle elementen van de site, inclusief maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door auteursrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De Website mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel waarvoor een dergelijke Website beschikbaar wordt gesteld. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de Website, bent u geautoriseerd om video's op onze Website te bekijken en af te spelen voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen van de materialen wijzigen en u mag geen informatie of werk op de Website kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Behalve zoals toegestaan onder de auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op de Website opnieuw gebruikt. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere site of netwerkcomputeromgeving verboden. U mag geen persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie over andere gebruikers verzamelen of proberen te verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot spidering of enige vorm van scraping. U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de Website. De website, de inhoud en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van de entiteit of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U zult geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal dat u op deze website vindt.

 

2. Handelsmerken

 

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van de Entiteit of de licentiegevers van de Entiteit die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot: de Entiteitsnaam, het Entiteitslogo, de Websitenaam, het ontwerp en eventuele logo's) (gezamenlijk "Merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Entiteit of haar gelieerde ondernemingen, partners, verkopers of licentiegevers. U mag de handelsmerken van de entiteit op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de entiteit. Het gebruik van handelsmerken van Entity op een andere site of netwerkcomputeromgeving is niet toegestaan. Entiteit verbiedt het gebruik van handelsmerken van Entiteit als een "hot" link op of naar een andere site, tenzij het plaatsen van een dergelijke link vooraf is goedgekeurd.

 

3. Nauwkeurigheid van informatie

 

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze site soms onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We doen geen uitspraken over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie op deze site.

 

4. Links van derden

 

Van tijd tot tijd kan deze site links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van, beheerd worden door of gecontroleerd worden door Entity of haar gelieerde ondernemingen. Al dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. Noch wij, noch een van onze respectievelijke gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige inhoud, materialen of andere informatie die zich op een andere site bevindt of toegankelijk is vanaf een andere site. Noch wij, noch een van onze respectievelijke gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen of doen verklaringen of garanties met betrekking tot andere websites, of enige inhoud, materialen of andere informatie die zich bevindt of toegankelijk is vanaf andere websites, of de resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van andere websites websites. Als u besluit andere websites te bezoeken die naar of van deze site zijn gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico.  U bent als enige verantwoordelijk voor het nemen van de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf te beschermen tegen fraude bij het gebruik van services die te vinden zijn op links van derden, en om uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud en materiaal die mogelijk is opgenomen op of kunnen voortkomen uit dergelijke links naar diensten van derden.

 

5. Ongepast materiaal

 

Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet . Dergelijke schendingen kunnen de afzender en zijn of haar agenten onderwerpen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het verzenden van ongevraagde e-mailadvertenties naar een gebruiker van de site of de site of via Voice-computersystemen uitdrukkelijk verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden. Elk dergelijk ongeoorloofd gebruik van onze computersystemen is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Naast alle rechtsmiddelen die we bij wet of billijkheid hebben, kunnen we, als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u de voorgaande verboden hebt overtreden of waarschijnlijk zult overtreden, alle actie ondernemen die we nodig achten om de schending, inclusief maar niet beperkt tot, de onmiddellijke verwijdering van het gerelateerde materiaal van deze site. We zullen volledig meewerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel of dagvaarding die ons verzoeken of opdragen om de identiteit bekend te maken van iemand die dergelijk materiaal plaatst. Wanneer u de site bezoekt, begrijpt u dat u materiaal kunt tegenkomen dat als aanstootgevend, onfatsoenlijk of beledigend kan worden beschouwd, welk materiaal al dan niet kan worden geïdentificeerd met expliciete taal of tekst, grafische ontwerpen en/of foto's. U stemt ermee in de Website op eigen risico te gebruiken en de Entiteit is niet aansprakelijk jegens u voor materiaal dat aanstootgevend, onfatsoenlijk of beledigend kan worden gevonden.

 

6. Accountregistratie en beveiliging

 

U begrijpt dat u onder bepaalde omstandigheden mogelijk een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de Website. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Website, zult u: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en uw bedrijf verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Website (deze informatie is de "Registratiegegevens") en (b) de Registratiegegevens onderhouden en onmiddellijk bijwerken om ze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of de Entiteit redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Entiteit het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elke en al het huidige of toekomstige gebruik van de Website (of een deel daarvan). U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u zich bewust wordt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en het bieden van beveiligingsmaatregelen die het beste passen bij uw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten en Website. We hebben het recht om, met of zonder kennisgeving aan u, account-, inhouds- of gebruiksrecords en gerelateerde informatie te verstrekken onder bepaalde omstandigheden (zoals in reactie op wettelijke verantwoordelijkheid, wettig proces, bestellingen, dagvaardingen of bevelschriften, of om onze rechten. U bent als enige verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van uw account. Entiteit is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van uw Registratiegegevens of Account, en u stemt ermee in de Entiteit, haar partners schadeloos te stellen en te vrijwaren , moedermaatschappijen, dochterondernemingen, agenten, gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers, indien van toepassing, voor elk ongepast, ongeautoriseerd of illegaal gebruik van uw account. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot de website te krijgen. Als u dit probeert, help dan anderen bij het het doen van dergelijke pogingen, of het verspreiden van instructies, software of tools voor dat doel, heeft de Entiteit het recht om uw account te beëindigen en alle beschikbare rechtsmiddelen in te zetten.

 

7. Toegang en interferentie

 

U stemt ermee in dat u geen enkele robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde manier zult gebruiken om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Bovendien stemt u ermee in dat u niet: (i) enige actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt, of kan opleggen, naar eigen goeddunken; (ii) de goede werking van de site of alle activiteiten die op de site worden uitgevoerd, verstoren of proberen te verstoren; of (iii) alle maatregelen omzeilen die we kunnen gebruiken om de toegang tot de site te voorkomen of te beperken.

 

8. Overmacht

 

Noch de entiteit noch u is verantwoordelijk voor schade of voor vertragingen of storingen in de uitvoering als gevolg van handelingen of gebeurtenissen buiten hun redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot: brand, bliksem, explosie, stroomstoot of storing, water, overmacht, oorlog, revolutie, burgerlijke onlusten of daden van burgerlijke of militaire autoriteiten of publieke vijanden: elke wet, orde, verordening, verordening of vereiste van een regering of juridische instantie of een vertegenwoordiger van een dergelijke regering of juridische instantie; of arbeidsonrust, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, vertragingen, piketacties of boycots; onvermogen om grondstoffen, transportfaciliteiten, brandstof- of energietekorten, of handelen of nalaten van andere gebruikelijke vervoerders veilig te stellen.

 

9. Disclaimers

 

UW GEBRUIK VAN DEZE Website IS OP EIGEN RISICO. DE INFORMATIE, MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE Website WORDEN GELEVERD "AS IS" en "MET ALLE FOUTEN" ZONDER ENIGE GARANTIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM. GEEN ENKELE ENTITEIT, NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE Website WORDEN GELEVERD. DE INFORMATIE, MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DEZE Website WORDEN GELEVERD, KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN GEEN ENKELE Entiteit, NOCH EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEFT ENIGE VERBINTENIS OF AANVAARDT ENIGE PLICHT OM DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN. RAADPLEEG DE LOKALE WETTEN VOOR DERGELIJKE VERBODEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN DE ENTITEIT OF VIA DE ENTITEIT Website, DIENSTEN ZULLEN EEN GARANTIE CREREN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK IS GEMAAKT. Entiteit GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE Website ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE Website OF ENIG DEEL OF DELEN DAARVAN, DE INHOUD OF DE SERVERS WAAROP DE Website WERKT VRIJ ZIJN OF ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE DIENSTEN DIE OP DEZE Website WORDEN GEBRUIKT, ZIJN UITSLUITEND ONDERWORPEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE GARANTIES VAN HUN RESPECTIEVE ONTWIKKELAARS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS, EVENTUEEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERMELDE DIENSTEN  OP DEZE Website. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SERVICEDEFECTEN OF -FALEN, CLAIMS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NORMALE SLIJTAGE, MISBRUIK VAN SERVICE, MISBRUIK, WIJZIGING, ONJUISTE SELECTIE, NIET-NALEVING, NIET-NAKOMING VAN EEN ONJUISTE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN DE ENTITEIT OF VIA DE ENTITEIT Website, DIENSTEN ZULLEN EEN GARANTIE CREREN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK IS GEMAAKT.

 

10. Beperkingen van aansprakelijkheid

 

Entiteit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, of zal aansprakelijk zijn, voor enige schade aan of virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze Website, of uw downloaden van informatie of materialen van deze site. Alle inhoud op deze site wordt aan u geleverd op een "as is" "as available" basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet- inbreuk. Entiteit geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van enige inhoud die beschikbaar is via de Website. U bent verantwoordelijk voor het verifiëren van alle informatie voordat u erop vertrouwt. Het gebruik van de Website en de Inhoud die beschikbaar is op de Website is op eigen risico. Entiteit geeft geen verklaringen of garanties dat het gebruik van de Website ononderbroken of foutloos zal zijn. U stemt ermee in dat Entiteit van tijd tot tijd de Website, of delen van de site, voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de Website, of delen van de Website, op elk moment, met of zonder kennisgeving aan u, kan annuleren. Entiteit geeft geen garantie dat een browser of draagbaar apparaat compatibel is met de site of enige inhoud die op de website wordt aangeboden. De Entiteit is in geen geval aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van de Website of de Inhoud ervan. IN GEEN GEVAL ZAL DE ENTITEIT, OF EEN VAN HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPVOLGERS OF OPDRACHTGEVERS, NOCH ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF TRANSMISSIE VAN DEZE Website, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VOOR U OF EEN INDIRECTE, SPECIALE, BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIE VOORTVLOEIEND UIT WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, OF DE RESULTATEN VAN DEZE WEBSITE LINKS NAAR DEZE site, OF DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN OP ENIGE OF ALLE DERGELIJKE WEBSITES, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN AL DAN NIET OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN. IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE Website OF ENIGE INHOUD, STEMT U ERMEE IN DAT UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID IS HET GEBRUIK VAN DEZE site stop te zetten. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEIT JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN ACTIE, OF HET IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS HOGER ZIJN DAN 5 EURO (€ 5,00).

11. Vrijwaring

 

U stemt ermee in de Entiteit en elk gelieerd bedrijf of individu te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gerelateerd aan of in verband met (i) het gebruik van de website of internet of uw plaatsing of verzending van een bericht of informatie op deze website door u of uw geautoriseerde gebruikers; (ii) uw schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw overtreding van een wet, regel of reglement van België of enig ander land; of (v) de toegang tot en het gebruik van de site door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode. U mag geen schadevergoeding of andere betaling eisen van de entiteit en haar agenten, vertegenwoordigers, werknemers, licentiegevers, gelieerde ondernemingen, inhoud- en technologieleveranciers en een moeder- of dochteronderneming als gevolg van haar beslissing om de voorwaarden te beëindigen of op te schorten van gebruik en service hieronder.

 

12. Vrijgeven

 

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers van de Website, vrijwaart u Entiteit (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke aard en aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met dergelijke geschillen.

 

13. Wijzigingen aan de Website

 

Entiteit behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Website of een deel daarvan tijdelijk of permanent op te schorten, stop te zetten, te beëindigen of stop te zetten, in zijn geheel of alleen met betrekking tot individuele gebieden. In het geval van een tijdelijke of permanente opschorting, stopzetting, beëindiging of stopzetting van de toegang, zal Entiteit al het redelijke doen om geregistreerde gebruikers van een dergelijke beslissing van tevoren op de hoogte te stellen. U stemt er hierbij mee in dat Entiteit en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijzigingen of aanpassingen aan de Website en/of enige Diensten die Entiteit van tijd tot tijd zou willen nemen, of voor een beslissing om de Website, de Diensten of een deel of delen daarvan op te schorten, stop te zetten of te beëindigen, of uw mogelijkheid om deze te gebruiken of te openen vanuit of binnen een of meer gebieden.

 

14. Algemeen

 

Elke claim met betrekking tot, en het gebruik van, deze Website en het materiaal dat hierin is opgenomen, wordt beheerst door de wetten van België. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de nationale rechtbanken in Brussel, België. U onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken in een dergelijke actie of procedure en doet onherroepelijk afstand van elk recht om de jurisdictie (in zakelijk of persoonlijk) te betwisten. U ziet ook af van elke verdediging van een ongelegen forum voor het handhaven van een dergelijke actie of procedure. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke en administratieve procedures op basis van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden. We garanderen geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot onze Website of Diensten, en de werking van de Website kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en zullen de overige bepalingen worden afgedwongen. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarin opgenomen overeenkomsten automatisch naar eigen goeddunken door Entiteit kunnen worden toegewezen. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie. Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven het volledige begrip en de overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hiervan.  10 (Beperkingen van aansprakelijkheid), 11 (Schadevergoeding) en 12 (Vrijgave), blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. De relatie tussen Entiteit en u zal die van onafhankelijke contractanten zijn, en noch wij, noch een van onze respectievelijke functionarissen, agenten of werknemers zullen worden gehouden of geïnterpreteerd als partners, joint ventures, fiduciairs, werknemers of agenten van de ander. van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is nietig waar dit door de toepasselijke wetgeving is verboden. Entiteit kan, naar eigen goeddunken, de Website (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten met of zonder kennisgeving aan u, en Entiteit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij indien zij dergelijke rechten.  Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zullen deze bepaling(en) als scheidbaar worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die zal volledig van kracht blijven.

 

15. Gehele overeenkomst

 

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Entiteit en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (schriftelijk of mondeling). Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van andere documenten. Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een bestelling voor Inhoud in te voeren die onderhevig is aan aanvullende of gewijzigde voorwaarden, is nietig.

 

16. Aanvullende hulp

 

Als u een van de voorgaande voorwaarden niet begrijpt of als u vragen of opmerkingen heeft, nodigen wij u uit om per e-mail contact met ons op te nemen via info@almh-platform.eu

 

17. Auteursrechtverklaring

 

Alle site-ontwerp, afbeeldingen, tekstselecties, arrangementen zijn auteursrechtelijk beschermd © 2021 ENALMH, Alle rechten voorbehouden.

bottom of page